فرم ثبت نام و ارسال مقاله

همایش مدیریت مدارس در شرایط کرونا و پسا کرونا

  • در صورت ثبت نام گروهی فقط اطلاعات سر گروه را وارد نمایید
  • تعداد اعضای گروه حداقل 1 و حداکثر 3 می باشد
  • تصویر شناسنامه اثر به صورت تایپی تکمیل گردیده و پس از مهر و امضا به صورت اسکن شده در قسمت مربوطه بارگذاری گردد .